Brugsbetingelser

Se vores fortrolighedspolitik

Denne oversættelse offentliggøres udelukkende i oplysningsøjemed, og er ikke et juridisk bindende dokument. Der henvises til de oprindelige betingelser på engelsk.

 1. Accept af betingelserne
 2. Intellektuelle ejendomsrettigheder, begrænset licens til brugere
 3. Shutterstocks varemærker
 4. Oplysninger som du opgiver
 5. Dit indhold
 6. Påstande om krænkelse/DMCA-meddelelser
 7. Begrænsninger
 8. Begrænsninger og brugsophør
 9. Links til tredjepartswebsteder
 10. Garantier og ansvarsfraskrivelse
 11. Skadesløsholdelse
 12. Diverse

Du bedes læse disse brugsvilkår omhyggeligt, inden du tager adgang til eller bruger dette websted, software, apps og/eller plugins, som Shutterstock eller dennes datterselskaber (individuelt eller samlet betegnet webstedet) stiller til rådighed.

Accept af betingelserne

 1. Du accepterer at være underlagt de vilkår og betingelser, der fremgår herunder og af eventuelt ændrede eller supplerende vilkår, som Shutterstock Inc. (Shutterstock) kan offentliggøre fra tid til anden (samlet kaldet Brugsvilkår). Hvis du ikke kan acceptere alle vilkår og betingelser i brugsvilkårene, må du ikke gå ind på eller bruge dette websted.
 2. Shutterstock kan ændre disse brugsbetingelser fra tid til anden. Din fortsatte tilgang til eller brug af webstedet udgør din accept af sådanne ændringer. Din adgang til og brug af webstedet er underlagt den aktuelle version af brugsvilkårene, regler og vejledninger opslået på webstedet på webstedet på brugstidspunktet. Du bedes tjekke shutterstock.com’s hjemmesidelink til brugsvilkårene jævnligt, så du kender de aktuelle vilkår. Hvis du krænker nogen af brugsvilkårene, vil dit licens til at tilgå eller bruge webstedet automatisk ophøre.

Intellektuelle ejendomsrettigheder, begrænset licens til brugere

 1. Du kan tilgå og benytte webstedet underlagt din overholdelse af disse brugsvilkår, enhver licensaftale med Shutterstock og enhver gældende lov. Shutterstock er fortsat eneejer af alle rettigheder, titler og interesser i webstedet og forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er videregivet i disse brugsvilkår. Shutterstock kan ændre, udskifte eller ophøre med at levere webstedet eller nogen del heraf til enhver tid, af enhver grund, med eller uden varsel, alene efter Shutterstocks skøn. Shutterstock leverer websted som det er og forefindes.
 2. Alt indhold på dette websted, inklusive men ikke begrænset til billeder, videoer, musik og relaterede metadata (samlet Shutterstock-indhold), såvel som udvalget og organiseringen af Shutterstock-indhold, er beskyttet under love og forordninger angående ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed og intellektuel ejendom. Enhver ikke-tilladt brug af noget Shutterstock-indhold krænker sådanne love og disse brugsvilkår. Med undtagelse af hvad der er udtrykkeligt indeholdt heri eller i en separat licensaftale mellem dig og Shutterstock, giver Shutterstock ikke nogen udtrykkelig eller underforstået tilladelse til at bruge webstedet eller noget af Shutterstocks indhold. Du indvilliger i ikke at kopiere, genudgive, frame, linke til, downloade, udsende, ændre, tilpasse, lave afledte værker baseret på, leje, lease, låne, sælge, tilskrive, distribuere, vise, levere, licensere, underlicensere eller reverse engineer webstedet eller noget Shutterstock-indhold. Derudover indvilliger du i ikke at bruge nogen form for data mining, robotter eller lignende data og/eller billedindsamlings- eller -udvindingsmetoder i forbindelse med webstedet eller Shutterstocks indhold.
 3. Medmindre du indgår en licensaftale med Shutterstock, må du ikke downloade, distribuere, fremvise og/eller kopiere Shutterstock-indhold.
 4. Du må ikke fjerne vandmærker eller meddelelser om ophavsret, der findes i Shutterstock-indholdet.

Shutterstocks varemærker

 1. I forbindelse med disse brugsvilkår betyder udtrykket varemærke(r) alle varemærker ifølge sædvaneret samt registrerede varemærker, logoer, servicemærker, handelsnavne, internetdomænenavne eller andre oprindelsesangivelser nu eller i fremtiden, der anvendes af Shutterstock.
 2. Intet heri giver eller kan anses for at give dig nogen rettigheder til at bruge et Shutterstock-varemærke, medmindre det udtrykkeligt er givet ifølge disse brugsbetingelser.
 3. Du accepterer, at du ikke vil bruge Shutterstocks varemærker på nogen måde, der kunne plette, nedgøre eller svække disse varemærker eller Shutterstock.
 4. Du accepterer, at du ikke vil bestride eller på anden måde stille spørgsmålstegn ved (f.eks. i en retssag eller andre sammenhænge), eller hjælpe med eller tilskynde nogen anden person eller enhed til at bestride eller stille spørgsmålstegn ved gyldigheden af ​​nogen af ​​Shutterstocks varemærker eller varemærkerettigheder, Shutterstock gør krav på.
 5. Du accepterer, at du ikke vil bruge noget Shutterstock-varemærke eller enhver variant deraf (herunder stavefejl) som et domænenavn eller som en del af et domænenavn, uanset domæne på øverste niveau, eller som meta-tag, søgeord eller enhver anden form for programmeringskode eller data.
 6. Du må ikke på noget tidspunkt, uden Shutterstocks forudgående skriftlige samtykke, overtage eller anvende ord eller mærker, der svarer til eller kan forveksles med Shutterstocks varemærker.
 7. Udseendet og fornemmelsen af ​​Shutterstocks website, herunder alle overskrifter, brugerdefineret grafik, ikoner og scripts, er varedesign og/eller varemærker eller servicemærke tilhørende Shutterstock og må ikke kopieres, efterlignes eller anvendes helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra Shutterstock.
 8. Alle andre varemærker, produktnavne og firmanavne eller logoer, der anvendes eller optræder på Shutterstocks hjemmeside, tilhører deres respektive ejere. Henvisning til produkter, serviceydelser, processer eller andre oplysninger ved handelsnavn, varemærke, producent, leverandør eller på anden måde hverken udgør eller antyder til støtte, sponsorat eller anbefaling deraf fra Shutterstock, medmindre andet udtrykkeligt er anført.
 9. Du må ikke bruge et Shutterstock-varemærke, -logo, -billede eller anden relateret grafik på Shutterstock til at linke til Shutterstocks website uden forudgående skriftlig samtykke fra Shutterstock.
 10. Du må hverken hotlinke til Shutterstocks website eller vise indhold derfra i en ramme uden forudgående skriftlig samtykke fra Shutterstock.

Oplysninger som du opgiver

 1. Shutterstock (eller tredjeparter der handler på Shutterstocks vegne) kan indsamle oplysninger angående din brug af webstedet. Tredjepartsplatforme, gennem hvilke du kan tilgå webstedet, kan indsamle oplysninger angående din brug af sådanne tredjepartsplatforme, og gøre sådanne oplysninger tilgængelige for Shutterstock, i henhold til din aftale med den pågældende tredjepartsplatform. Shutterstocks indsamling og brug af alle sådanne oplysninger skal til enhver tid være i overensstemmelse med disse brugsbetingelser, Shutterstocks fortrolighedspolitik og gældende lov.
 2. Shutterstock vil anvende og beskytte dine personlige oplysninger, såsom navn og adresse, i henhold til Shutterstocks erklæring om databeskyttelse, hvis indhold findes via referencer i disse brugsvilkår.

Dit indhold

 1. For alle billeder, videoklip, tekster, lydklip eller andet indhold, som du uploader eller slår op på webstedet (Dit indhold), erklærer og garanterer du, at: (i) du har alle påkrævede rettigheder til at indsende dit indhold til webstedet og opfylder alle licenser, der fremgår heri, (ii) Shutterstock ikke skal indhente licenser fra en tredjepart eller betale royalties til en tredjepart med henblik på dit indhold, (iii) dit indhold krænker ingen tredjeparts rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og retten til privatlivets fred og (iv) dit indhold overholder disse brugsvilkår og al gældende lovgivning.
 2. Ved at uploade dit indhold, giver du Shutterstock en begrænset, verdensomspændende, ikke-eksklusiv og royalty-fri licens, og ret til at kopiere, overføre, distribuere, vise og udføre (gennem alle kendte og fremtidige medier), og skabe afledte værker fra dit indhold, med det formål, at gøre det muligt for dig, at redigere og udstille dit indhold ved hjælp af webstedet eller opbevare dit indhold til brug i tvister, retssager eller undersøgelser. Den ovenfor nævnte licens fortsætter medmindre og indtil du fjerner dit indhold fra webstedet, i hvilket tilfælde licenserne ophører indenfor en kommercielt rimelig tidsperiode. Desuagtet førnævnte, fortsætter licensen til juridisk arkivering/opbevaring på ubestemt tid.
 3. Du må ikke uploade, overføre eller slå videoer, billeder, tekst, lydoptagelser eller andet indhold op, der
  • Krænker tredjeparts ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller ret til offentliggørelse eller ret til privatlivets fred.
  • Indeholder pornografisk, ærekrænkende eller på anden måde ulovligt eller umoralsk indhold.
  • udnytter mindreårige.
  • afbilder ulovlige eller voldelige handlinger,
  • Afbilder dyremishandling eller vold mod dyr,
  • fremmer bedrageriske hensigter eller giver anledning til påstand om vildledende markedsføring eller unfair konkurrence, eller
  • Krænker nogen lovgivning, love eller regulativer.
 4. Du må ikke bruge noget Shutterstock-indhold til noget formål uden først at have fået en licens til at bruge Shutterstock-indhold. Enhver brug af Shutterstock-indhold, som du deltager i, er underlagt gældende licensaftale mellem dig og Shutterstock, som I har indgået i andetsteds. At vise og/eller distribuere til offentligheden noget Shutterstock-indhold med vandmærke, eller som du ikke har licens på (uanset om dette er en del af afledte værker eller står alene) udgør krænkelse af ophavsret.

Påstande om krænkelse/DMCA-meddelelser

 1. Hvis du mener et billede eller andet materiale, der er gjort tilgængeligt af Shutterstock, krænker en ophavsret, du besidder eller kontrollerer, kan du give Shutterstock besked herom på en måde, som fremgår af vores DMCA Copyright Infringement Notice Policy (politik for meddelelse om krænkelse af ophavsret).

Begrænsninger

 1. Du indvilliger i, at du ikke:
  • Engagerer i enhver adfærd, der udgør en overtrædelse af nogen lov eller som krænker Shutterstock eller tredjepart.
  • Overtræder gældende love eller regler i forbindelse med adgang til eller brug af webstedet, eller deltagelse i aktiviteter, der er forbudt i henhold til brugsvilkårene.
  • Krænker Shutterstocks eller tredjeparts rettigheder (herunder retten til privatlivets fred og omtale) eller misbruge, bagvaske, chikanere, forfølge eller true andre.

Begrænsninger og brugsophør

 1. Shutterstock kan blokere, begrænse, deaktivere, suspendere eller opsige din adgang til alle eller en del af webstedet og/eller Shutterstocks indhold til enhver tid og efter Shutterstocks eget skøn, uden forudgående varsel eller ansvar over for dig. Enhver adfærd fra din side, som efter Shutterstocks skøn begrænser eller umuliggør en anden person eller enheds brug og glæde af webstedet er strengt forbudt, og kan føre til afbrydelse af din adgang til webstedet uden varsel.
 1. I tilfælde af at webstedet er tilgængeligt via enhver tredjepartsplatform, eller hvis Shutterstock leverer links fra webstedet til nogen tredjepartsplatform eller tillader nogen tredjepart at linke fra dennes platform til webstedet, accepterer og indvilliger du i at Shutterstock ikke giver nogen garantier af nogen art, udtrykkeligt eller underforstået, og ikke accepterer noget ansvar for noget indhold eller nogen praksis af en sådan tredjepart eller deres platform. Sådanne platforme er ikke under Shutterstocks kontrol, og Shutterstock leverer og/eller tillader kun sådanne links som en service for dig. Inklusionen af ethvert sådan link angiver ikke nogen form for partnerskab, godkendelse eller accept af Shutterstock.

Garantier og ansvarsfraskrivelse

 1. Din brug af webstedet er for egen risiko. Webstedet leveres af Shutterstock under disse brugsvilkår, som det er og forefindes, uden nogen form for garanti, udtrykkeligt eller underforstået, ved lov eller på anden måde. Shutterstock frasiger sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art, uanset om udtrykkelige eller antydede, til alle og enhver tjeneste tilgængelig fra webstedet, inklusive men ikke begrænset til de antydede garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse og enhver anden garanti, der kan fremføres i henhold til nogen lov. Uden at begrænse det ovenstående giver Shutterstock ikke nogen garantier om at: (i) webstedet vil imødekomme dine behov, (ii) adgang til webstedet vil være uden afbrydelser, (iii) kvaliteten af webstedet vil imødekomme dine forventninger og (iv) at enhver fejl eller mangel angående webstedet,tjenesterne eller materialerne vil blive udbedret. Shutterstock giver ingen erklæringer eller garantier om at webstedet er lovligt i din jurisdiktion, at noget af det indhold, som du indsender, bliver tilgængeligt via webstedet eller bliver gemt på webstedet, at webstedet imødekommer dine behov, eller at Shutterstock vil fortsætte med at støtte nogen bestemt funktion på dette websted. I det omfang enhver ansvarsfraskrivelse eller begrænsning af ansvar ikke er gældende, vil alle gældende udtrykkelige, underforståede og lovpligtige garantier være begrænset til en varighed på tredive (30) dag efter den dato, hvor du først brugte webstedet, og ingen garantier er gyldige efter en sådan periode.

Skadesløsholdelse

 1. Du indvilliger i at forsvare, skadesløsholde og sikre Shutterstock, vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, licensgivere, medarbejdere, agenter, tredjeparter, som tilvejebringer information, indsendere og uafhængige underleverandører imod erstatningskrav, skader, omkostninger, ansvar og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer) opstået på baggrund af eller i forbindelse med din adfærd, din brug eller manglende evne til at bruge webstedet, dit brud eller påståede brud på brugsvilkårene for webstedet eller enhver erklæring eller garanti herpå, din uautoriserede brug af   Shutterstock-indhold eller krænkelse af andres rettigheder.

Diverse

 1. Enhver uoverensstemmelse eller ethvert krav der opstår i forbindelse med denne aftale, eller krænkelse af samme, skal afklares ved bindende voldgift administreret i overensstemmelse med Commercial Arbitration Rules (kommercielle voldgiftsregler) udarbejdet af American Arbitration Association (den amerikanske voldgiftsorganisation) eller af International Centre for Dispute Resolution (det internationale center for løsning af konflikter) og være gældende fra voldgiftsdagen, og ikke i en retssal, og den pålagte bod fastsat af voldgiftsmanden(mændene) kan fremstilles for enhver ret der har jurisdiktion derover, eller der har jurisdiktion over den relevante part eller dennes aktiver. Voldgiften skal finde sted i staten og amtet New York i USA. Voldgift skal finde sted på engelsk. Der skal være en mægler. Hver part bærer sine egne omkostninger i voldgiften. Shutterstock har også ret til at påbegynde og retsforfølge enhver juridisk eller retfærdig handling eller procedure, før nogen kompetent domstol afsiger et påbud eller anden lindring mod dig i tilfælde af, at en sådan handling efter Shutterstocks mening er nødvendig eller ønskelig.
 2. Disse brugsvilkår styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten New York uden hensyntagen til uoverensstemmelser med lovprincipper.
 3. I tilfælde af at brugsvilkårene og enhver licensaftale, som du indgår i med Shutterstock, ikke stemmer overens, til vilkårene i licensaftalen være gældende.
 4. Disse brugsvilkår gælder hverken mod eller til fordel for en part, men snarere i overensstemmelse med retfærdigheden af en betydning af sproget heri. Ugyldigheden af eller manglende evne til at håndhæve enhver del af disse brugsvilkår vil ikke påvirke gyldigheden eller gennemførligheden af balancen heraf.